Algemene voorwaarden Uniek Bordspel, onderdeel van Qarpa Solutions BV
Algemene voorwaarden van Qarpa Solutions BV, KvK nr.09075210

Artikel 1 Algemene begripsbepaling
1a. In deze algemene voorwaarden voor opdrachten betreffende de verkoop van computers en toebehoren en dienstverlening op dit gebied, verstrekt aan Qarpa, wordt onder Qarpa verstaan de firma Qarpa Solutions BV, gevestigd op Bloemendreef 45 te Harderwijk. De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Qarpa een opdracht verstrekt.
1b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Qarpa, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om een of meer van de in artikel 1a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een prestatie te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Qarpa en op de opdrachten waarbij Qarpa werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst
3a. Alle aanbiedingen zijdens Qarpa geschieden vrijblijvend.
3b. De overeenkomst komt tot stand wanneer Qarpa binnen 14 dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigd, danwel met de uitvoering ervan begint.
3c. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten of tussenpersonen binden Qarpa niet dan, nadat en voorzover zij door Qarpa schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4 Prijs- en tariefaanpassingen
4a. Kortingen worden geacht eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Qarpa op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
4b. Voor levering van apparatuur, materialen en/of diensten geldt de prijs welke Qarpa terzake van de opdracht in enige schriftelijke aanbieding of anderszins het laatst aan opdrachtgever heeft medegedeeld.
4c. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transaktie, hebben beide partijen het recht om algemene verrekening te verlangen.
Artikel 5 Offertes
5a. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 14 dagen i.v.m prijswijzigingen.
5b. Alle door Qarpa in offertes, opdrachtsbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn inclusief omzetbelastingen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 6 Uitvoering van de werkzaamheden
6a. Qarpa zal met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen.
6b. De opdracht zal binnen de in de offerte vermelde (geraamde) termijnen worden uitgevoerd en afgeleverd, tenzij dit redelijkerwijs naderhand onmogelijk blijkt te zijn. Indien en zodra blijkt, dat een termijn dreigt te worden overschreden, zal Qarpa dit aan de opdrachtgever melden en in overleg een andere nadere afspraak dienaangaande maken. De in de offerte vermelde termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 7 Geheimhouding
7a. Qarpa verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Qarpa zal zijn medewerkers deze geheimhoudingsplicht contractueel en indien verlangd, per opdracht opleggen.
Artikel 8 Risico en Eigendomsovergang
8a. Het risico voor de aan de opdrachtgever te leveren goederen gaat op deze over zodra de goederen het bedrijfsterrein van Qarpa hebben verlaten.
8b. Alle leveranties geschieden onder voorbehoud van eigendom totdat Qarpa volledige betaling van de uit opdracht voortvloeiende hoofdsom, eventueel vermeerderd met rente en kosten, zal hebben ontvangen.
Artikel 9 Kosten en betaling
9a. Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten die worden veroorzaakt door onjuiste of onvoldoende informatie van de opdrachtgever en voor zover deze informatie handelt over de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van opdrachtgever gerealiseerd moeten worden.
9b. De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur in de Nederlandse valuta of de Euro binnen 10 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
9c. Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.
9d. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is bij gebreke van tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd van 1,25% van het factuurbedrag per maand.
9e Indien is overeengekomen dat betalingen plaats vinden bij voltooiing van de werkzaamheden of bij levering en indien die voltooiing of levering is vertraagd, mag de overeenkomstige betaling eveneens worden uitgesteld, tenzij de vertraging geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door de opdrachtgever en/of door omstandigheden welke redelijkerwijs voor risico van de opdrachtgever komen.
9f. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe het oordeel van Qarpa aanleiding geeft, mag Qarpa van de opdrachtgever verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreken waarvan Qarpa de verdere uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden en leveringen mag opschorten, onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever om toekomstige termijnen te voldoen.
Artikel 10 Technische eisen
10a. Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is Qarpa er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.
Artikel 11 Ontbinding
11a In geval van niet nakoming van de overeenkomst, faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtwege in verzuim te zijn.
11b. Qarpa is, in gevallen als in lid 1 bedoeld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet-uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens de opdrachtgever. Hetgeen de opdrachtgever op basis van de overeenkomst verschuldigd is, is direct opeisbaar.
Artikel 12 Tussentijdse beëindiging en ontbinding
12a. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst in overeenstemming met het bepaalde in lid 3 van dit artikel te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en/of diensten zijn voltooid of geleverd, of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd. Deze beëindiging gaat pas in nadat de andere partij, na daartoe door de beëidigde schriftelijk ingebreke is gesteld, niet binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen, of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard.
12b. De ingebrekestellende partij dient uiterllijk 30 dagen na het einde van de termijn, welke bij de ingebrekestelling werd ingesteld, van zijn/haar tot tussentijdse beeindiging van de overeenkomst toekomende recht gebruik te maken. Dit hij/zij dit niet, dan is het recht op tussentijdse beeindiging terzake van de desbetreffende nalatigheid vervallen. De ingebrekestellende partij heeft dan wel het recht om de nadere partij opnieuw ingebreke te stellen overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bestaande.
Artikel 13 Overmacht
13a. Qarpa is niet aansprakelijk, indien en voorzover Qarpa haar verbintenissen niet kan nakomen, door overmacht. Vertragingen bij of wanprestatie door haar leveranciers, transportmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
13b. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
13c. Indien Qarpa bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
14a. Qarpa is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de vergoeding van de directe schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van niet of met betamelijke nakoming van de overeengekomen werkzaamheden. Deze schadevergoeding is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken.
14b. Alvorens Qarpa aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Qarpa zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te stellen.
14c. Qarpa is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever enigszins verantwoordelijk is. Qarpa is eveneens niet aansprakelijk voor nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken, dan wel voor normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik of voor enige van buiten afkomende oorzaak.
14d. Indien Qarpa bij reparatie eigen apparatuur aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, dient de opdrachtgever deze apparatuur te verzekeren gedurende de gehele periode dat hij deze ter beschikking heeft.
Artikel 15 Garantie
15a. Qarpa garandeerd dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp-, en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering althans een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gerarandeerd.
15b. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Qarpa verplicht binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstelen.
15c. Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie genoemd in lid 1, zal door Qarpa aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 16 Levering
16a. Voor Particuliere relaties, bij retour van producten krijgt u altijd een tegoedbon, tevens worden geopende en bulkproducten niet teruggenomen.
Artikel 17 Vervoer
17a. De verzending geschiedt op de wijze als door Qarpa aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals oa. door snel-of expressezending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 18 Retentierecht
18a. Wanneer Qarpa goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft aan de uitvoering van de opdacht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Qarpa heeft dit retentierecht eveneens op andere overeenkomsten die de opdachtgever nog verschuldigd is.
Artikel 19 Geschillen
19a. Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlandse Recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank welke het dichtst bij de vestiging van Qarpa is gelegen is in dergelijk geval indien het geschil tot haar competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.
19b. Qarpa is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
© '24 - Uniek Bordspel | Voorwaarden | Proclaimer | PrivacyVerzendkostenContact
Uniek Bordspel Uitgeverij is onderdeel van Qarpa Solutions BV